Verslag ledenvergadering

Verslag ledenvergadering 31-8-2019 Land van Ooij

Aanwezig:  Mart, Dip, Sam, Renée, Dorien, Gré, Kitty, Ingrid, Lilia, Yvonne, Eric, Henk, Lieve, Rien, Abdul, Gabi, Anja, Liesbeth

 1. Welkom. Het bestuur bestaat momenteel uit Liesbeth en Mart. De gezondheidstoestand van Harrie laat niet toe dat hij nog bestuurslid blijft. Renée trekt zich terug als bestuurslid maar blijft actief als adviseur beheer. De vergadering aanvaardt Mart als nieuw bestuurslid. Later in de vergadering wordt Henk aanvaard als derde bestuurslid.

 

 1. 5-jarenplan. In een vereniging besluiten de leden. Het voorgestelde 5-jarenplan wordt geaccepteerd.

 

 1. Financieel verslag. Ruwweg 2000 € zijn de jaarlijkse vaste inkomsten uit contributie, verhuur tuinen en evenementen. Ruwweg 6000 € zijn de lasten (pacht, compost, onderhoud tuin). Het is van belang dat de vaste inkomsten stijgen om de vaste uitgaven structureel dekkend te krijgen. Dwz meer leden, tuinhuurders, donateurs, evenementen, verkopen, datsjahuurders, etc. In 2018 werd het financiële gat gevuld door subsidies (provincie, Zonnewijzer). In 2019 is een incidenteel overschot van 3000 € vooral door de schenkingen. Het Di-Vers evenement gaat wsch 1000 € opleveren. De vergadering vindt dat dit tijdelijke overschot voor investeringen gebruikt moet worden: groot onderhoud en verwarming datsja en zonnepanelen (ong. 3500 €; ook om huurders te trekken). Aanschaf van een maaimachine komt dan later. Voorlopig gebruiken we die van Renée en Ton. We spreken daar een vergoeding voor af. Andere mogelijke posten: regenfilter, kinderspeelplaats, houten boog bij ingang. Voorjaar 2020 komt een financieel eindverslag over 2019. De kascommissie bestaat uit Sam en Kitty.

 

 1. Huishoudelijk reglement. Geaccepteerd, onder toevoeging van een regeling om van tuin te wisselen. De afwezige leden wordt per mail gevraagd of zij een periode van max. 2 jaar voor het gebruik van eenzelfde tuin accepteren. Onderling en wanneer er een tuin vrij komt mag er eerder gewisseld worden. De precieze regeling (om te voorkomen dat de bodem uitgeput raakt of ziektekiemen herbergt) wordt door de moestuingroep gemaakt en beheerd. Deze groep buigt zich ook over het schoonmaken en onderhouden van het gereedschap.

 

 1. Beheerplan. Dit is een flexibel document. Er komt een algemene beheergroep, bestaande uit Renée, Kitty en Rien, die het overzicht houdt. Per thema gaan werkgroepen met een aanspreekpunt fungeren, bv Ingrid voor de kruiden, Mart voor de speeltuin en vijver, Yvon voor de inrichting/aankleding van de datsja, Dip voor culturele activiteiten, etc. Het wordt prettig gevonden wanneer mensen gevraagd worden voor bepaalde taken omdat niet iedereen hier voldoende inzicht in heeft. Mhv het Emmerikfonds wordt een deel van de hagen vervangen en een tamme kastanje geplant.

 

 1. Andere afspraken:
 • Het nieuwe bestuur wordt aan de KvK doorgegeven (niet bij de notaris)
 • Anja zoekt een kas en houtkachel op Marktplaats of elders
 • Kitty kijkt voor subsidie voor de haagaanplant
 • Erik en Yvon gaan klussen, geholpen door andere leden natuurlijk
 • De prijzen van het lidmaatschap (20 euro) en voor het huren van de tuin blijven het volgend jaar hetzelfde . Wel wordt P.P.  20 € extra gevraagd  aan de moestuinierders voor de de gemeenschappelijk ingekochte compost .
 • De vrijdag en de zaterdag worden omgedraaid als werkdagen (d eerstvolgende dus vrijdag 6 sept)
 • Staatsbosbeheer gaat een rondleiding geven over het landschap in de Ooij
 • Kopjes etc. worden door alle leden opgeruimd schoongemaakt na gebruik

 

Bijgevoegd de meest recente kaarten van het terrein

 

Het verslag is opgemaakt door Mart en Liesbeth.