Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement van de vereniging Land van Ooij

 

Doel

Het doel van de vereniging ‘Het land van Ooij’ is om door middel van de biologische tuin, mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar te brengen. Door samen actief te zijn, ervaring en kennis uit te wisselen willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame en kleurrijke samenleving.

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

—            een ontmoetingsplek te creëren op het grensvlak van stad en natuur

–             activiteiten te organiseren die aansluiten bij de doeleinden van een duurzame en diverse stedelijke samenleving

–             ruimte te bieden voor biologisch tuinieren

–-           mensen die een extra steuntje nodig hebben in het leven- de gelegenheid geven om bij te dragen            aan de tuin

 

In de statuten zijn uitgebreid de bepalingen en regels te vinden t.a.v. het lidmaatschap, geldmiddelen, het bestuur, de algemene vergadering en wijziging van de statuten die gelden voor de vereniging ‘Het land van Ooij’.  Een statutenwijziging kan alleen plaatsvinden door een besluit van een algemene vergadering en nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Je kunt de statuten (online) opvragen bij het bestuur.

 

Om onze ambitie zo goed mogelijk te kunnen realiseren is ter aanvulling van de statuten dit Huishoudelijk Reglement opgesteld. Het Huishoudelijk Reglement is bedoeld als een dynamisch en flexibel document dat aan de hand van de praktijk aangepast kan worden. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en zo nodig gewijzigd in de algemene ledenvergadering.

 

Lid worden van de vereniging

Voorwaarde om lid te worden, is het onderschrijven van – en bijdragen aan – de doelstelling van de vereniging Land van Ooij door deel te nemen aan de werkzaamheden en activiteiten die een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. Eigen inbreng en nieuwe initiatieven die passen binnen de doelstelling worden op prijs gesteld. Men wordt lid van de vereniging door het tekenen van dit Huishoudelijk Reglement/ contract en na betaling van de eerste contributie/huur.

 

Ieder lid van de vereniging betaalt jaarlijks een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag aan contributie. Daarnaast betalen degenen die een moestuin (zie beneden) hebben per jaar een extra bedrag aan huur. De penningmeester stelt de leden in januari schriftelijk op de hoogte van het te betalen bedrag dat vóór 1 maart overgeschreven moet zijn op het rekeningnummer :

Vereniging Land van Ooij, NL62SNSB0773178961.

 

Bij niet tijdig betalen wordt na 14 dagen een schriftelijke aanmaning gestuurd met een nieuw gestelde termijn.  Bij betalingsproblemen kan contact opgenomen worden met de penningmeester voor een betalingsregeling. Geen betaling voor 1 april heeft opzegging van het lidmaatschap tot gevolg.

 

Wanneer een nieuwe lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar aanvangt, is de volle contributie/huur verschuldigd. Bij aanmelding na 1 oktober gaat het lidmaatschap in per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het hele jaar verschuldigd.

 

Algemene ledenvergadering

Tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden: in het voor- en najaar. Ook de leden van de vereniging kunnen schriftelijk, met redenen, het bestuur vragen een vergadering bij elkaar te roepen. Zie statuten artikel 12.  In artikel 14 vind je de bepalingen t.a.v stemrecht,  besluitvorming, etc. In de algemene vergadering in het voorjaar (zie artikel 15) worden de volgend punten besproken: het bestuurlijke en financiële jaarverslag, het verslag van de kascommissie, (her)benoemen bestuursleden, kascommissie voor het volgend jaar, begroting en huurprijs/contributie voor het komende jaar en alles wat verder ter tafel komt.

 

Ontmoeting, samenwerken en delen

Het land van Ooij wil het accent leggen op de ontmoeting, samenwerken en delen. Om de betrokkenheid bij het geheel te vergroten, begint ieder lid van de vereniging met een bijdrage aan de algemene werkzaamheden. Daarna kan het bestuur aan de leden die dit willen, een stukje grond (moestuin) in beheer geven dat volgens de daarvoor opgestelde regels gebruikt wordt om eenjarige groenten op te telen.

De meerjarige gewassen zoals het fruit, de kruiden en de bloemen zijn gemeenschappelijk. Van de opbrengst mag in gezamenlijk overleg met het bestuur gebruik worden gemaakt.

 

Werkdagen

Er wordt afwisselend op vrijdag en zaterdag een werkdag georganiseerd om werkzaamheden en activiteiten te verrichten die een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn (zoals onderhoud van het gemeenschappelijke terrein en ruimte, fruitbomen en struiken, datsja, koelruimte, hekwerk, compost,  onderhoud paden, etc). Er wordt gewerkt aan de hand van een beheerplan en jaarlijks werkplan. Van ieder lid wordt verwacht hier minimaal eenmaal per maand aan deel te nemen. Wanneer een verenigingslid hierbij   te weinig aanwezig kan zijn stelt hij/zij het bestuur hiervan op de hoogte.   Daarnaast worden leden actief betrokken bij inkomensgenererende activiteiten die een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn (oogstfeest bv). Eigen inbreng en nieuwe initiatieven die passen binnen de doelstelling worden op prijs gesteld.

 

De leden kunnen hun voorkeur uitspreken bij welke gemeenschappelijke werkzaamheden ze het liefst betrokken willen worden. Er worden rondom de verschillende werkzaamheden groepen geformeerd die door een deskundige worden aangestuurd, zoals voor de boomgaard, de bloemen en de gebouwen/gereedschap.

 

Leden kunnen gebruik maken van het aanwezig materiaal van de vereniging (zoals schoppen en kruiwagens) op voorwaarde dat het materiaal schoon gemaakt en in goede staat op de gemeenschappelijke afgesloten opslagplaats wordt teruggebracht. Ook eigen materiaal wordt hier – gemerkt – bewaard. De poort en het materiaalhok dienen na het bezoek/gebruik weer afgesloten te worden.

 

Leden hebben te allen tijde toegang tot de tuin. Bezoekers van de leden hebben alleen toegang in de tuin in het bijzijn van het desbetreffende lid. Het lid blijft verantwoordelijk voor het ordelijk achterlaten van de tuin. Het bestuur verwacht van de leden dat zij bij calamiteiten of anderszins op de hoogte wordt gesteld.

 

Het houden van dieren in de tuin is verboden. Met Imkerij Bloem zijn afspraken gemaakt over het stallen van een aantal bijenvolken in de boomgaard. Honden mogen onder begeleiding in de tuin als ze daarbij geen overlast geven.

 

Moestuin

Leden kunnen een moestuin huren. De vereniging Het land van Ooij vindt het belangrijk dat de tuin er mooi en opgeruimd uitziet en een open karakter heeft.  Er wordt op een duurzame en biologische manier getuinierd.

 

De uitgifte van de tuinen wordt door het bestuur geregeld . Wanneer alle moestuinen bezet zijn, wordt er een wachtlijst gemaakt met kandidaatleden. Alleen leden die al aan de algemene werkzaamheden deelnemen, kunnen een eigen moestuin krijgen. Toewijzing gebeurt op grond van inschrijfduur. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken, met instemming van de algemene ledenvergadering. Wij streven naar een gevarieerde en kleurrijke tuin, ook in de culturele betekenis. Het bestuur geeft voorrang aan leden die samen een moestuin huren met een ‘tuinmaatje’ (mensen die graag de Nederlandse taal willen leren, contacten willen krijgen en kennis delen op het gebied van tuinieren in een gezonde en ontspannen omgeving).

 

Voor de moestuin wordt een jaarlijks vast te stellen huur betaald. De huurder ondertekent een pachtovereenkomst met het bestuur van de vereniging. Als een huurder een jaar lang zelf geen gebruik meer maakt van een tuin, zonder te hebben opgezegd, is onderlinge overdracht van tuin en lidmaatschap aan een derde niet mogelijk. De tuin valt dan terug aan het bestuur. Wanneer door ziekte of afwezigheid de moestuin tijdelijk niet kan worden onderhouden zorgt het lid zelf voor een vervanger en stelt het bestuur hiervan op de hoogte. De moestuinen dienen elk jaar voor 1 maart schoon te zijn ivm het frezen van de grond. Ter voorkoming van uitputting of ziektekiemen in de grond is wisselteelt van belang . De moestuingroep let hierop en maakt afspraken ter preventie.

 

In de moestuinen worden alleen eenjarige groenten verbouwd. Het is verboden gewassen te kweken die onder de Opiumwet vallen. In of tussen de moestuinen mogen geen afscheiding, hek, opstal of bouwsel geplaatst worden. Elke verenigingslid is verplicht het pad aan haar/zijn tuin en de begrenzing naar de algemene tuin schoon en onkruidvrij te houden. Het gebruik van chemische onkruid-/ongediertebestrijding en kunstmest is verboden. Aanschaf van compost en eventueel biologische mest wordt door het bestuur geregeld. Er mag geen afval gestort worden op of naast de tuin. Tuinafval wordt verwerkt in de gezamenlijke composthoop.

 

De leden zijn verplicht hun moestuin goed en regelmatig te onderhouden. Er zal een werkgroep worden opgericht die zaken die de moestuinen aangaan regelt, een informerende en adviserende functie heeft en ondersteuning kan geven aan (beginnende) moestuinders. Wanneer de werkgroep vindt dat de moestuin of het tuingereedschap onvoldoende onderhouden is, wordt het bestuur op de hoogte gesteld. Deze neemt een besluit over de voortzetting van de huur van het betreffende lid.

 

Donateurs

Om onze ambitie waar te maken, kunnen we iedere financiële steun goed gebruiken. Een donateur is een persoon die een geldbedrag aan de vereniging schenkt. Donateurs kunnen op aanvraag een rondleiding in de tuin krijgen. Zij kunnen slechts onder begeleiding van een lid toegang tot de tuin krijgen (zie boven). Een donateur die een maandelijks bedrag van 5 € of meer stort, mag delen in de oogst van de gemeenschappelijke tuin.

 

Een begunstiger is een donateur die minimaal 200 € geeft. Hij/zij heeft in het jaar van de donatie toegang en stemrecht in de algemene ledenvergadering. Zie statuten artikel 13.1.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De bevoegdheden en werkwijze zijn statutair vastgelegd. Zie statuten artikel 7 t/m 11. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de communicatie binnen en buiten de vereniging. Er is een afgesloten weblog waartoe leden en donateurs toegang kunnen krijgen. Binnen de vereniging worden leden via WhatsApp op de hoogte gehouden van activiteiten en ander nieuws.