Bijeenkomst 13 juni 2020

Verslag bijeenkomst leden land van Ooij 13 juni 2020

 

Aan de discussie hebben in totaal 33 van de 46 leden deelgenomen. Duidelijk was dat de bijeenkomst na 3 maanden lockdown voorzag in een behoefte aan ontmoeting, discussie en gezelligheid.

Hieronder staat een samenvatting van alle gesprekken in de verschillende groepen, ingedeeld naar de opmerkingen, ideeën en adviezen. Verder is te zien welke acties aan de hand hiervan de komende tijd uitgevoerd worden. Als je het gehele verslag wilt hebben, laat het dan weten. Dan wordt dit naar je toegestuurd.

 

Samenwerken, ontmoeten en kennisdelen.

 

Ontmoeten Hoe gaat op het gebied van samenwerken, ontmoeten en kennisdelen? Acties Planning
opmerkingen Ideeën en adviezen    
De werkdagen zijn zinvol wat ontmoeten betreft. Niet iedereen kan in de ochtend op de werkdagen aanwezig zijn. Overwegen om af en toe ook een werkdag in de middag te organiseren. Vanaf 19 juni wordt er weer gestart met de werkdagen. Om en om op vrijdag en zaterdag. Er is altijd een lijst met werkzaamheden beschikbaar 19 juni
Voor  nieuwe leden kunnen ontmoetingsdagen met hapjes belangrijk zijn, want ‘eten verbindt’. Niet al te frequent organiseren.

Of juist wel om de leden met een  migratieachtergrond wat meer te betrekken bij de vereniging.

   
  Uitwisselen van ervaringen en kennis t.a.v. de eigen moestuin in de vorm van een rondleiding. Er komt een moestuingroep bestaande uit Rien, Ton en Liesbeth. Zij komen met plannen/adviezen etc.  voor de moestuinierders Overleg op een zaterdagse werkdag

 

 

samenwerken      
Het  meewerken aan gemeenschappelijke taken niet forceren. Misschien is niet iedereen voldoende op de hoogte dat dit gevraagd wordt op basis van de statuten en huish reglement Vooral stimuleren door bv. anderen als voorbeeld te stellen of in een informeel gesprek ter sprake brengen.   Vanaf heden
Het project tuinmaatjes is onvoldoende bekend. Ook weet niet iedereen dat tuinmaatjes voorrang krijgen bij aanmelding. Meer communicatie hierover bv. via de website. In de algemene informatie en het HH vind je info. Meld je anders bij Liesbeth voor meer uitleg.  
Kennis delen      
Voor ‘ontmoeten’ en ‘kennisdelen’ zijn workshops over (biologisch) tuinieren van belang. Workshops organiseren i.v.m. corona-beleid kan ook in kleinere groepen als er veel belangstelling is, liefst op zaterdag. Graag een workshop over de functie van onkruid/wilde planten. Wordt opgepakt door moestuingroep z.s.m.
Kennisdelen ook met andere organisaties.

 

Gezien ons streven om ook een rol te spelen in het verduurzamen van tuinen in de wijken, kunnen we meer naar buiten treden en andere organisaties deelgenoot maken van onze ervaringen en kennis. Workshop ontwikkelen over klimaatverandering en moestuinen

voor eigen leden en aanbieden aan  leden van volkstuinen in Nijmegen

Liesbeth neemt voortouw
Kennisdelen via website De website wordt  bijzonder belangrijk en nuttig gevonden. Suggesties voor rubrieken op de site of voor onderwerpen die voor leden belangrijk zijn, zijn doorgegeven aan Mart, die bezig is een website te maken.   Wordt door Mart aan gewerkt
Discussie over diversiteit

 

Is er voldoende (culturele) diversiteit is bij Land van Ooij?    
Belangrijke vraag was wat culturele diversiteit is. Waarom gaat het niet over jongeren of mensen uit het Waterkwartier ? Zie opmerkingen van het bestuur aan het eind van dit schrijven. * Behoeft meer definiëring en discussie Discussie wordt gestart
Het huidige aandeel leden met een  niet-westerse achtergrond (33%) vindt men al heel mooi. Doorgaan met het AZC: het kan ontspanning bieden. Daarbij bedenkend dat ze andere dingen aan hun hoofd hebben en graag een financiële vergoeding zouden willen. Er wordt weer gestart met de werkdagen voor het AZC; de laatste vrijdag in de maand. We proberen ze te “betalen” met een lunch en in groenten en fruit. Maarten neemt contact op met AZC
Kun je vanuit de Nijmegen Oost bubbel verwachten dat mensen met een niet westerse achtergrond zich spontaan aanmelden? Het diversifiëren van ons

ledenbestand moet op spontane wijze gebeuren. In netwerken kan gekeken worden  of er mensen in onze visie geïnteresseerd zijn.

  Vanaf heden
Het streven naar biologische tuinbouw en diversiteit zijn beiden hoofddoelen Vaker open dagen organiseren waarbij leden geïnteresseerden uit andere doelgroepen (land, wijk, leeftijd) meebrengen. Geïnteresseerden kunnen met een lid in de moestuin of op werkdagen meewerken (tuinmaatjes)    
Werkdagen en bijeenkomsten moeten minder talig zijn. Bijeenkomsten meer richten  op

samenzijn: eten, drinken, een-op-een gesprekjes en samen werken

Tijdens werkdagen en tussendoor Vanaf heden
Werken in  beheeronderdelen      
Een aantal leden (ongeveer 1/3) vindt het voorstel wel een goed idee omdat het efficiënter is, de communicatie en organisatie verbetert, mensen zich meer verbinden, het stimulerend kan zijn en  verantwoordelijkheid en kennis vergroot. Beheerplan moet bekend zijn

en moet een jaarlijks werkplan zijn

   
De helft vindt het wel een goed voorstel,  de tuin moet echter niet opgedeeld worden in groepen.

Specifieke belangen zijn uit den boze.

Flexibiliteit is van belang, je moet andere werkzaamheden kunnen doen en de mogelijkheid hebben om naar een andere groep te gaan,    
Een klein aantal mensen wil alles blijven doen; vinden een werklijst prettig, willen alles leren Een vorm vinden waarbij zelfstandig werken, kennis en verantwoordelijkheid gestimuleerd wordt en flexibiliteit mogelijk blijft Per beheergroep zijn er enkele mensen, de trekkers of kruiwagens. Zij verbinden zich voor een tijdje aan een bepaald onderdeel dat hun voorkeur heeft. Per onderdeel wordt een werkplan, planning gemaakt voor de komende tijd. Tijdens de werkdagen vindt het overleg plaats en worden er wanneer nodig mensen gevraagd om die dag mee te werken. Verder zoeken naar trekkers;
Het nut van een moestuingroep is niet voor iedereen duidelijk.

 

 

Voorstel: Een jaar proef draaien; Rien en Ton willen meedoen.

Vaker informatieve bijeenkomsten organiseren met moestuinierders  waarbij we ook mensen van buiten kunnen uitnodigen gezien ons streven om  een rol te spelen in het verduurzamen van de tuinen in de wijken.

Start moestuingroep Binnenkort
  Meer duidelijkheid geven wat  gemeenschappelijk is en hoe we omgaan met privéspullen.  HH aanvullen met bv. geen netten in de tuinen. Gaat Liesbeth doen zsm
  Informatie over beleid op het gebied van veiligheid (n.a.v. maaier) Aanspreekpunt wordt nog gezocht. zsm

* Diversiteit is een belangrijk actiepunt van Land van Ooij. Het is daarom van belang dat duidelijk is wat we hier onder verstaan en wat we daar mee willen. Het bestuur wil  de discussie starten met onderstaande omschrijving en door het stuk dat Mart geschreven heeft  wat diversiteit in ruime zin betekent; zie bijlage 2

Het bestuur roept iedereen op om te reageren; eerst per mail daarna kunnen we een bijeenkomst organiseren.

Zoals Mart zegt;  “We zijn meer dan tuinders, we stáán ergens voor. We wroeten niet alleen in de grond, we denken ook na. We kijken ook over het hek van de tuin naar de rest van wereld”.

 

Letterlijk betekent diversiteit verscheidenheid. Er is enerzijds diversiteit binnen de ledengroep en anderzijds (bio)diversiteit in de manier waarop we het land beheren. Het biologisch/ecologisch beheer van het land is daardoor geen middel meer (zoals eerder geformuleerd ) maar evenals de diversiteit binnen de ledengroep een doel op zich.

Als bestuur van Land van Ooij willen we het begrip diversiteit graag in brede zin benaderen. Verschillen zoals in leeftijd, ervaring, kennis, migratieachtergrond etc maar ook in kennis en ervaring op het gebied van ecologisch beheer en tuinieren. Verschillen vullen elkaar aan: het geheel is meer dan de som der delen. Ook in de natuur  is  variatie van groot belang voor het evenwicht. Bij het aannemen van een nieuw lid kun je de vraag stellen wat kun jij bijdragen aan het diversiteitsdoel van land van Ooij zowel als lid van de groep als in dienst van het biologisch/ecologisch beheren van het land. Diversiteit bepaalt ook de manier waarop we met elkaar omgaan namelijk: open, onbevooroordeeld, met respect, vragend, delend, ondersteunend, lerend, en wanneer nodig; elkaar aansprekend.

 

Verschil biologisch, ecologisch:

**Waar bij Biologisch geproduceerd voedsel rekening gehouden wordt met het milieu, mens, en dier, wordt bij Ecologisch geproduceerd voedsel het belang vooropgesteld van de gehele planeet, inclusief bodem, water, en lucht.

 

Namens het bestuur; Liesbeth